Werkwijze

Alvorens er gestart wordt met de logopedische therapie moeten er enkele stappen doorlopen worden:

1. Aanmelding

De eerste stap is de aanmelding. Dit kan op eigen initiatief (via de cliënt zelf of de ouders) of na doorverwijzing van de school, het CLB, de huisarts, de geneesheer-specialist, de orthodontist,… De aanmelding gebeurt meestal via de telefoon maar kan ook via email.

2. Verkennend gesprek

Tijdens een verkennend gesprek wordt de hulpvraag van de cliënt besproken. Hierbij wordt nagegaan of er nood is aan logopedische ondersteuning. Indien terugbetaling mogelijk is, dient u in eerste instantie langs te gaan bij een geneesheer-specialist om een voorschrift voor onderzoek te verkrijgen.

3. Onderzoek

Met het logopedisch onderzoek proberen we de aard en de ernst van de problematiek weer te geven. De duur ervan kan variëren naargelang de aard en de ernst van de stoornis. Het onderzoek wordt altijd afgenomen in de praktijk.

4. Adviesgesprek

Aansluitend op het onderzoek, worden de resultaten besproken met de cliënt of met de ouders. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld met cliëntgerichte doelen.

Indien logopedische ondersteuning geadviseerd wordt, dient u een nieuwe afspraak te maken bij de geneesheer-specialist om een voorschrift voor behandeling te krijgen. Via dit voorschrift kan u een terugbetaling voor de therapiesessies verkrijgen bij uw mutualiteit. Bij taalontwikkelingsstoornissen is het tevens noodzakelijk het resultaat van een gehoortest en een intelligentietest bij de aanvraag toe te voegen.

5. Start therapie

Alle documenten (aanvraagformulier, logopedisch verslag en eventueel gehoortest en IQ test) dienen terug bezorgd te worden aan de logopedist. Wij versturen alles naar de mutualiteit zodat de aanvraag voor terugbetaling opgestart kan worden. Wanneer de mutualiteit de goedkeuring geeft, kan de therapie van start gaan. De terugbetaling verkrijgt u via de getuigschriften die u maandelijks van ons zal ontvangen.


Neem contact op